Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  18-10-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 5233

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 26η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  23-10-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο  Περί έγκρισης ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό

ΟΠΣ 5034949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

 ΘΕΜΑ: 2ο «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στις επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας ζώων/ προϊόντων που σφάζονται η θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου από την εφαρμογή του έτους 2019».

3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Υποβολής πρότασης με τίτλο: Κέντρο υγείας Σαμοθράκης ¨Κατεδάφιση τμημάτων, εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ΄ επέκταση διώροφων  τμημάτων με υπόγειο ¨στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨Ανατολική Μακεδονία -Θράκη 2014-2020″».

 

ΘΕΜΑ: 4ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ: 5ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης”.

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης στον άξονα προτεραιότητας ΄΄Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση  τροποποίησης Ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καμαριώτισσας στο ΟΤ 62 και 63 ».

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί ακύρωσης απόφασης 223/2019 Δημοτικού Συμβουλίου ΄Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου» λόγω αναρμοδιότητας οργάνου.

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό».

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί έγκρισης Γ΄ κατανομής Σχολικών Επιτροπών.

 

      ΘEMA: 13ο«Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας».

 

     ΘEMA: 14ο «Περί αντικατάστασης μελών (Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ) Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης ».    

 

     ΘEMA:  15ο «Περί προσαρμογής του καταστατικού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα την  υπ’ αρίθμ. 63967/2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3537/20-9-2019/τ.Β. και ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 16ο «Περί έγκρισης σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την υποστήριξη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου ετών 2020-2023 και τις διαδικασίες ωρίμανσης και επίβλεψης, παραλαβής μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πλην έργων και λοιπών δράσεων χρηματοδοτούμενων ΕΣΠΑ)».

 

     ΘΕΜΑ:17ο  «Αντικατάσταση τακτικού μέλους (Πρόεδρος) και αναπληρωματικού

     (Αντιπρόεδρος) της Επιτροπής Καλής Εκτέλεση Εργασιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 18ο «Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σαμοθράκης για την υπογραφή και την συμμετοχή στο όργανο παρακολούθησης της  προγραμματικής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης υποδομών και δικτύων και δημιουργίας νέων στην Νήσο Σαμοθράκη λόγω πλημμυρών στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017».

 

ΘΕΜΑ: 19ο «Περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου Σαμοθράκης με το Κοινωνικό Ιατρείο Αλεξανδρούπολης για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στους δημότες μας που έχουν ανάγκη».

 

ΘΕΜΑ: 20ο «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ: 21ο «Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς   από ΕΥΡΥΘΜΙΑ».

 

ΘΕΜΑ: 22ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και έγκριση των όρων της σύμβασης της δράσης ‘’WiFi4EU Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες 2-2019/020656-046072’’.

»

ΘΕΜΑ: 23ο«Περί ορισμού μελών επιτροπής του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 2734/1999 εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: 24ο Περί συζήτησης για δασικούς χάρτες.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης
 10. Παπάς Παναγιώτης
 11. Πρόξενος Χρήστος
 12. Σαράντου Γεώργιος
 13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 14. Τερζή Αναστασία
 15. Φωτεινού Σαράντος
 16. Χανός Γεώργιος

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο