Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-12-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                       Σαμοθράκη  13-12-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 6393

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 33η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  18-12-2019                    ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο  Περί έγκρισης 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

 ΘΕΜΑ: 2ο Περί έγκρισης συν διοργάνωσης πανελλήνιας συγκέντρωσης μοτοσικλετιστών  στην Σαμοθράκη (τριήμερο Αγίου Πνεύματος).

 ΘΕΜΑ: 3ο  Έγκριση συγκρότησης επιτροπών προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ: 4ο Περί συγκρότησης Επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ: 5ο Περί γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την συγχώνευσης Γυμνασίου Λυκείου.

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης ανανέωσης λειτουργίας Γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ για το έτος 2020.

 

ΘΕΜΑ :7Ο  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ – ΤΔ/41ΣΠ.

 

ΘΕΜΑ: 8Ο Τροποποίηση της με αριθμό 3569/5-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΚ2Ω1Λ-ΕΞ2), Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Δήμου Σαμοθράκης.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 9Ο Περί ορισμού εκπροσώπων στα Α΄βαθμια και Β’ βαθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.

 

ΘΕΜΑ:10ο Περί αντικατάστασης αιρετών μελών στην επιτροπή παροχής ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΘΕΜΑ:11ο «Έγκριση εγγραφής νέων  συμμετεχόντων στα προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020».

 

ΘΕΜΑ 12Ο Εισήγηση για την Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Σαμοθράκης με τον Δήμο Ρόμαν της Ρουμανίας.

 

13Ο Έγκριση δράσεων τουριστικής προβολής έτους 2019-2020.

 

14Ο Περί αποδοχής χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών, Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

 

 

ΘΕΜΑ: 15Ο ΘΕΜΑ: «Περί τροποποίησης της αρίθμ. πρωτ.: 3569/5-7-2018 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87 / 7.6.2010) μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και του Δήμου Σαμοθράκης προς διάθεση τεχνικού υπαλλήλου Π.Ε. ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου, για την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης στην υλοποίηση υποδομών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (Πράσινα σημεία) που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Σαμοθράκης και στην υλοποίηση του έργου ¨Εγκατάσταση 3ου βάθμιου βιολογικού σφαγείου¨»

 

ΘΕΜΑ: 16Ο «Έγκριση έκθεσης εκτίμησης προς αγορά ακινήτου έκτασης 340 τ.μ. στο ΟΤ86 στη θέση Σταυρί χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστου  για την δημιουργία παιδικής χαράς στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 17ο Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση ακτοπλοϊκών δρομολογίων  της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ.

ΘΕΜΑ 18Ο Περί έγκρισης κατασκευής ανεμοφρακτών σε καταστήματα καφέ και εστίασης.

ΘΕΜΑ: 19Ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

ΘΕΜΑ: 20ο  «Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ στο ΕΣΠΑ στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ¨».

ΘΕΜΑ: 21ο «Περί έγκρισης σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα  της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨».

ΘΕΜΑ:22ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου ως τακτικό μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη Δ.ΕΠ.ΑΝ.

ΘΕΜΑ:23Ο Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως  αχρεωστήτως καταβληθέντων από πολίτες του Δήμου Σαμοθράκης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο