Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-2-20

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-2-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  7-2-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:580

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 2η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  12-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο  Περί  έγκρισης συμμετοχής του Δήμου σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο ‘’Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” στο πρόγραμμα “Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2019” του Πράσινου Ταμείου.

 

ΘΕΜΑ:2ο  Περί έγκρισης σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού &  Αθλητισμού -Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου για την υλοποίηση του υποέργου ΙΙΙ ¨Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου ¨Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης Π.Ε Έβρου¨ της Πράξης ¨Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης¨».

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο Περί έγκρισης πεπραγμένων 4ου τριμήνου έτους 2019 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 4ο Περί έγκρισης 3ης τροποποίησης κατανομής επιχορήγησης του Δήμου Σαμοθράκης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμός δράσεων».

 

ΘΕΜΑ: 5ο Περί συγκρότησης  επιτροπής Kαλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2020  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών οχημάτων και  καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

 

ΘΕΜΑ:6ο  Περί έγκρισης κατανομής χρηματικών υπολοίπων εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων στις 31/12/2019».

 

 

ΘΕΜΑ: 7ο Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης κατανομής ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ: 8ο Περί έγκρισης 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ: 9ο Περί έγκρισης διαγραφής και εγγραφής αθλούμενων στα προγράμματα άθλησης για όλους».

 

ΘΕΜΑ: 10ο Περί έγκρισης αποδοχής απόφασης τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» .

 

ΘΕΜΑ: 11ο Περί ορισμός 2 δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για συμμετοχή στην συνεδρίαση εκτελεστικής επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης πειθαρχικής διαδικασίας υπαλλήλου».

 

ΘΕΜΑ: 12ο Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ: 13ο Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2020.

 

ΘΕΜΑ: 14ο Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής.

 

ΘΕΜΑ:15ο  Περί εξέτασης  αιτημάτων πολιτών.

 

ΘΕΜΑ: 16ο Περί τροποποίησης της απόφασης 225/2019 ‘’Περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής’’.

 

ΘΕΜΑ: 17o Περί έγκρισης μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου για τοποθέτηση και φύλαξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού ιδιοκτησίας του Δήμου και ορισμός μελών επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 και επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας έτους 2020».

 

ΘEMA: 18o   «Περί  έγκρισης εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμων κτημάτων Δήμου Σαμοθράκης στην περιοχή Άγκιστρος».

 

ΘΕΜΑ:19ο Περί έγκρισης χορήγησης της αντιμισθίας του Προέδρου του Δ. Σ Σαμοθράκης για την στήριξη δύο άριστων και οικονομικά αδύνατων φοιτητών του νησιού.

 

ΘΕΜΑ:20ο  Περί έγκρισης Α’ κατανομής επιχορήγησης στις σχολικές Επιτροπές  του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2020.

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο