Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-3-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-3-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 9-3-2020
Αρίθμ. Πρωτ.:1182

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 5η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 13-3-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
ΘΕΜΑ: 2ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας Δημοτικού Σφαγείου».

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 251/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση υποβολής αίτησης για έγκριση τίτλου ¨Δημοτικό Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης¨ προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου¨ ως προς τον επανακαθορισμό δυναμικότητας και παρεχόμενων υπηρεσιών του κάμπινγκ Πλατιάς».

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης της 40/2020 απόφασης ‘’Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής. Σχετικά με την διάρκεια ανάθεσης της υπηρεσίας’’

ΘΕΜΑ: Περί ορθής επανάληψης της απόφασης 57/2020 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου.

Ο Πρόεδρος
Φωτεινού Φωτεινός
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Γλήνιας Στυλιανός
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο