Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/7/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  9-7-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:3234

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 14 η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 13-7-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αποδοχής επιχορήγησης 15.000,00 € από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για διοργάνωση συνεδρίων»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πεπραγμένων 1ου και 2ου τριμήνου 2020 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτ騻

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση αποδοχής της απόφασης τροποποίησης (3η) της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

ΘΕΜΑ:4ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος προς το Δήμο Σαμοθράκης για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Λακκώματος»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για  επιλογή παιδιών για την εγγραφή τους στον Παιδικό Σταθμό»

ΘΕΜΑ: 6ο Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(άρθρο 26 Ν.318/69.

ΘΕΜΑ: 7ο Περί έγκρισης 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ: 8ο Περί  λειτουργίας του Κάμπινγκ Πλατιάς την τουριστική περίοδο 2020.

 

ΘΕΜΑ: 9ο Περί  λειτουργίας Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου για την τουριστική περίοδο 2020.

 

 

ΘΕΜΑ: 10ο Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ:11ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ:12Ο Περί έγκρισης χορήγησης κανονικής άδειας στην Αντιδήμαρχο Κα Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθης.

 

ΘΕΜΑ 13Ο Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

ΘΕΜΑ 14Ο Περί έγκρισης συνεργασίας με ΑΜΚΕ ALTER EGO σύμφωνα με το αίτημα τους.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο