Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/8/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  27-08-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:4598

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 16 η  δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 30-8-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν χωρούν αναβολής για τους λόγους που αναφέρονται:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

(Αφορά την εγγραφή νέων εσόδων από χρηματοδότηση των δομών υλοποίησης της δράσης ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής¨ και την πρόβλεψη πιστώσεων μισθοδοσίας για την ανανέωση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού των ΚΔΑΠ που λήγουν στις 31/08/2020 και δεν χωράει αναβολής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών)

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης εγγραφής και διαγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το έτος 2020-2021»

(Η λειτουργία του παιδικού σταθμού ξεκινάει στις 1/9/2020 και η έγκριση εγγραφής και διαγραφής παιδιών δεν χωράει αναβολής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του)

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης»

(Η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  είναι απαραίτηση για την παραλαβή των προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και δεν χωράει αναβολής προκειμένου να μην διαταραχθεί η  ομαλή λειτουργία του Δήμου)

 

ΘΕΜΑ:4ο  «Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 κατόπιν εισήγησης της ΟΕ»

(Εκ παραδρομής και λόγω χορήγησης ειδικής άδειας στο προσωπικό κατά την περιόδο του κορωνοϊού,το θέμα δεν έχει προγραμματιστεί εγκαίρως προς συζήτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή το ΟΠΔ σχετίζεται με την έγκριση και την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2020, το θέμα δεν χωράει πλέον αναβολής).

 

Θέμα : 5o «Περί ψήφισης κανονιστικής πράξεως για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως προβλεπόταν στην 234/2016 απόφ. Δ.Σ.»

(Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα δεν χωράει πλέον αναβολής)

 

Θέμα : 6o «Περί υπολογισμού τελών ύδρευσης στα θολά και προβληματικά υδρόμετρα»

(Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα δεν χωράει πλέον αναβολής)

 

Θέμα : 7o «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας σχετικά με αγωγή υπαλλήλων του Δήμου κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Σαμοθράκης» για περικοπές τόσο στους μισθούς όσο και στα επιδόματα δώρων , εορτών και επιδόματος αδείας».

(Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα δεν χωράει πλέον αναβολής)

 

 

3                                                                        Ο Πρόεδρος

 

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαο

Δημοτικοί Σύμβουλο

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο