Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-9-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-9-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  25-9-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 5683

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 19η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 30-9-2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν χωρούν αναβολής για τους λόγους που αναφέρονται:                                                      

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 141/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί αποδοχής ένταξης πράξης : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5034581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020¨ ως προς τον προϋπολογισμό»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση κατανομής ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών οικ. έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  για το έτος 2020-2021»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Αντικατάσταση μελών επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων ετών 2019-2020 που ορίστηκαν με την αριθμ. 217/28-8-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί ορισμού μέλων επιτροπής για διενέργεια ελέγχου χρηστών ποτιστρών»

ΘΕΜΑ: 7ο  «Περί έγκρισης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Χώρας στο Ο.Τ. Γ177»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί αντικατάστασης Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί αντικατάστασης Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης»

                                                                                Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαο

Δημοτικοί Σύμβουλο

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο