Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/1/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 18-1-2021

Αρίθμ. Πρωτ :192

\

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 14:00μμ     και λήξης 15:30 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης αποδοχής ή μη ένταξης μελετών του Δήμου Σαμοθράκης Ν Έβρου στο πρόγραμμα ¨Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.¨ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκριση υπογραφής και  των όρων της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού και της δήλωσης προσχώρησης»

 

ΘΕΜΑ:3ο “Περί έγκρισης πιλοτικής λειτουργίας Κοινωνικού Iατρείου σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου  Έβρου στο Δήμο Σαμοθράκης”.

 

 ΘΕΜΑ:4ο «Περί αιτήματος αθλητισμού συλλόγου ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨ για απαλλαγή δημοτικών τελών»

 

ΘΕΜΑ: 5ο«Περί έγκρισης λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου».

 

ΘΕΜΑ:6ο  «Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση  γνωμοδοτικής επιτροπής για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων».

 

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί ορισμού μελών για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του π.δ. 270/1981 και επιτροπής εκτίμησης της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για εκποιήσεις, αγορές, εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων έτους  2021».

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Γ΄και Δ΄τριμήνου 2020 των δομών υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι».

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο