Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-2-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 4-2-2021
Αρίθμ. Πρωτ :546

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 2η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 8-2-2021ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 14:00μμ και λήξης 15:30 μμ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εισήγησης Oικονομικής Επιτροπής για επανακαθορισμό τελών χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί αποδοχής επιχορήγησης από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του έργου ¨Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Σαμοθράκης¨»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης κατανομής ειδικευμένων χρηματικών υπολοίπων στις 31/12/2020»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης κατανομής πιστώσεων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης 1η τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021»
ΘΕΜΑ: 7ο Περί αποδοχής ένταξης της πράξης του Δ. Σαμοθράκης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» με τίτλο: «Εκπόνηση – Επικαιροποίηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δ. Σαμοθράκης», συνολικού προυπολογισμού 21.080,00€.

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 3/2021 απόφασης Δ.Σ. ¨Περί έγκρισης πιλοτικής λειτουργίας Κοινωνικού Iατρείου σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Έβρου στο Δήμο Σαμοθράκης¨ ως προς την παρ. Γ του αποφασιστικού σκέλους και ορισμός μελών επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων και την κατάρτιση μητρώου υγείας ωφελούμενων του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ:9ο «Περί τροποποίησης κατανομής επιχορήγησης για αντιμετώπιση λειψυδρίας (αριθμ. πρωτ.: 3696/1-11-2017 απόφαση ΥΠΕΣ)»

ΘΕΜΑ: 10ο «Έγκριση κατανομής επιχορήγησης για αντιμετώπιση λειψυδρίας (αριθμ. πρωτ.: 24412/16-4-2020 απόφαση ΥΠΕΣ)».

ΘΕΜΑ: 11ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ».

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος
Φωτεινού Φωτεινός
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο