Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-3-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-3-2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 19-3-2021ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο  «Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταδυτικού κέντρου με σκοπό την αδειοδότηση και λειτουργία του δυνάμει της παρ. α) του άρθρου 16 της αρίθμ. πρωτ.: 150/15-1-2021 διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με την μοναδική εναλλακτική προσφορά που κατατέθηκε»

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την διατήρηση του ανταλλάγματος  απ’ ευθείας μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία στο ποσό των 3,75 €  ανά τετραγωνικό για το έτος 2021 όπως εγκρίθηκε με την ορθή επανάληψη της αρίθμ. 133/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

ΘΕΜΑ: 3ο  «Περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ποσού 713.000,00 € για τη εκτέλεση του έργου ¨Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας- Αλωνίων¨, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί καθορισμoύ αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:5ο  «Περί καθορισμό αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:6ο  «Περί συγκρότησης  επιτροπής Kαλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2021  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών οχημάτων και  καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

ΘΕΜΑ:7ο  «Περί έγκρισης α κατανομής επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών»

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο