Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/4/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/4/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 19-4-2021

Αρίθμ. Πρωτ :1782

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 7η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 23-4-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:30μμ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο : «Περί έγκρισης Εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021».

ΘΕΜΑ:2o « Περί έγκρισης έκθεσης 1ου Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘEMA:3Ο «Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου για το οικ. έτος 2020 ».

ΘΕΜΑ:4o «Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης υλικού καθαρισμού προσχώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων Ν. Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ: 5o «Έγκριση κατανομής υπολοίπου πιστώσεων για ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ (αρίθμ. πρωτ.: 78378/10-11-2017 απόφαση ΥΠΕΣ)».

ΘΕΜΑ: 6o «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 1ου τριμήνου 2021 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ:7o «Έγκριση πρακτικού εκτίμησης τιμής εκκίνησης μίσθωσης τμήματος πλατείας Καμαριώτισσας για τοποθέτηση και λειτουργία λούνα παρκ».

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος
Φωτεινού Φωτεινός
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο