Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-9-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 10-9-2021

Αρίθμ. Πρωτ :4482

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 16η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 16-9-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 20:30μμ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2ου τριμήνου 2021 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης» .

ΘΕΜΑ: 2ο«Περί τροποποίησης 8ης κατανομής χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ΘΕΜΑ: 3ο«Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2021»

ΘΕΜΑ: 4ο«Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»

ΘΕΜΑ: 5ο«Έγκριση αγοράς οικοπέδου για ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου ανέγερσης σχολικού κτιρίου (νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας)»

ΘΕΜΑ: 6ο«Περί καταρτίσεως κανονισμού χρήσης ύδατος δημοτικού δικτύου άρδευσης
στην θέση Καράβι – Φύλλα για άρδευση των περιοχών Παχιάς Άμμου και Κοιτάδας»

ΘΕΜΑ:7ο «Περί διατύπωσης γνώσης σχετικά με τον κανονισμό τιμολόγησης της ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε. για το έτος 2022»

ΘΕΜΑ:8ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών Χώρας και Λακκώματος για την περίοδο 2021-2022»
ΘΕΜΑ: 9ο«Έγκριση εγγραφών παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Δήμου Σαμοθράκης για την περίοδο 2021-2022»

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας δύο (2) καθαριστριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (2,30 ώρες ημερησίως) για κάλυψη αυξημένων αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας τους, λόγω ανάγκης εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19 για το σχολικό έτους 2021-2022»

Θέμα: 11ο«Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα επταμελή Σχολικά Συμβούλια».

ΘΕΜΑ: 12ο«Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

ΘΕΜΑ: 13ο «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάυμιας Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ: 14ο Εξέταση αιτημάτων πολιτών.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία Προέδρος ΔΣ
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο