Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-12-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη  2-12-2021

 

 

Αρίθμ. Πρωτ :6025

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

  Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  21η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 9-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 19:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 46.537,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) περιόδου 2021-2022».

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου με εξειδικευμένη γνώση για  υπόθεση  ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σαμοθράκης.(Δεμερτζής Αργύρης υπόθεση ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ) ».

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί αιτήσεως του Μαρμαρά Γεώργιου για επέκταση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων».

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εξέτασης αιτήσεως Τηγανούρια Δημητρίου για εξόφληση οφειλών από εργασίες σε πρότερη χρονική περίοδο».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  διαφόρων προμηθειών του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί αιτήσεων του ΤΔ 41 Συντάγματος Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» για επέκταση δικτύου φωτισμού (Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Δικτύου της ΤΔ 41 ΣΠ) στο δρόμο για το ΕΦ ¨ΤΟΥΡΛΙ¨».

 

ΘΕΜΑ: 7ο« Περί έγκρισης διαγραφής ποσού για ύδρευση λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας Ύδρευσης».

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί αποδοχής ένταξης της πράξης Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- ΑΞΟΝΑΣ 2» . 

 

 • ΘΕΜΑ:9ο«Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

ΘΕΜΑ: 10ο « Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

 

ΘΕΜΑ: 11ο  «Έγκριση ΔΣ για  μείωση του έκτακτου και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια  του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που επιβλήθηκε με την αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου κατόπιν της 218/2021 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».

 

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί αντικατάστασης  εκπρόσωπων του Δήμου σε εταιρείες, δίκτυα, ενώσεις, συνδέσμους, συμπράξεις».

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί αντικατάστασης  εκπρόσωπων του Δήμου στα όργανα παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας».

 

ΘΕΜΑ: 14ο« Περί έγκρισης διαγραφής ποσού για ύδρευση λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της Υπ\]

ηρεσίας Ύδρευσης».

 

ΘΕΜΑ: 15ο« Περί έγκρισης διαγραφής ποσού για ύδρευση λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας Ύδρευσης».

 

ΘΕΜΑ: 16ο« Περί έγκρισης διαγραφής ποσού στο Καπέλα Εμμανουήλ λόγω λάθους με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ».

ΘΕΜΑ: 17ο «Περί εξέτασης αιτήματος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΔΕΛΤΑ Έβρου και Σαμοθράκης για παραχώρηση χρήσης για 20 έτη κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Θέρμων Σαμοθράκης για στέγαση της διοίκησης και των  δράσεων του στο νησί της Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 18ο «Ανάκληση της αρίθμ. 71/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης για την συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών».

(Εκλείπουν οι λόγοι καθώς στην επιτροπή δεν συμμετέχουν αιρετοί)

ΘΕΜΑ: 19ο« Περί τροποποίησης ΟΤ 1Α κατόπιν αιτήσεως της Ζεϊμπέκη Δέσποινας κατόπιν αναβολής από προηγούμενη συνεδρίαση ».

ΘΕΜΑ: 20ο Εξέταση αιτημάτων πολιτών.

ΘΕΜΑ:  21ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 107/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Σαμοθράκης με το ποσό των 20.500,00 € από έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2¨ ως προς την κατανομή της πίστωσης». 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. 4.Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. 5. Βασιλειάδου Σωτηρία Προέδρος ΔΣ
 6. 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο