Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/10/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17-10-2022

Αρίθμ. Πρωτ.: 4796

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 16η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ. 55384/30-9-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 21-10-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση χειμερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων».

ΘΕΜΑ:2ο Έκτακτη χρηματοδότηση από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων έτους 2022.

ΘΕΜΑ: 3ο Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες σύμφωνα με εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου.

ΘΕΜΑ:4ο «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εντός θαλάσσιας περιοχής ευθύνης του Ο.Λ.Α. Α.Ε.».

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης κατανομής ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών έτους 2023».

ΘΕΜΑ: 6ο«Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023».

ΘΕΜΑ:7ο «Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων 2ου και 3ου τριμήνου 2022 των δομών

υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ:8ο «Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπολόγου

παγίας προκαταβολής έτους 2022».

ΘΕΜΑ: 9ο«Έγκριση εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας».

ΘΕΜΑ: 10ο«΄Εγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας τριών (3) καθαριστριών σχολικών

μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

δυνάμει των διατάξεων της παρ.1 γ του άρθρου 8 του ν.4368/2016 όπως τροποποιήθηκαν

με το άρθρο 87 του ν.4483/2017 για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δήμου Σαμοθράκης για το σχολικό έτους 2022-2023».

ΘΕΜΑ: 12o «Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022»

ΘΕΜΑ:13ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών με πλήρη φάκελο στα ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 14o «Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης 2023 ΔΙ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».

ΘΕΜΑ: 15o «Περί συγκρότησης Επιτροπών διαφόρων Προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης».

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο