Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 3η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 02/2/2024
Αρίθμ. Πρωτ.:470
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024»

Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η έκτακτη και επείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς στις 02/2/2024 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν5056/2023.

ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης δαπάνης για προμήθεια και διανομή εμφιαλωμένου νερού στους οικισμούς που ισχύει η απαγόρευση.
ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης δαπάνης για αντικατάσταση χλωριωτήρων χλωρίου, όπου απαιτείται κατόπιν ελέγχου ειδικού συνεργείου.
ΘΕΜΑ 3ο: Πέρι έγκριση δαπάνης για επισκευή και συντήρηση χλωριωτήρων χλωρίου, όσων επισκευάζονται.
ΘΕΜΑ 4ο: Περί έγκριση δαπάνης για οικοδομικές κατασκευές στεγανοποίησης και συντήρησης των αρδευτικών δεξαμενών στους οικισμούς που ισχύει η απαγόρευση .
ΘΕΜΑ 5ο: Περί έγκρισης δαπάνης για τους έκτακτους πολλαπλούς εργαστηριακούς ελέγχους του νερού στους οικισμούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
2. Καλαϊτζή Αικατερίνη
3. Σαράντου Δημήτριος
4. Τσιαούσης Χρήστος
5. Γαλατούμος Νικόλαος
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Κυλίμος Νικόλαος
8. Θεοδώρου Ιωάννης

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο