Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 – 7/2/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 - 7/2/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 2-2-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 377

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7-2-2022 ημέρα Δευτέρα και και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με την 642 με αρ πρ 69471/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Περί αποδοχής ένταξης του έργου ¨Αστική παρέμβαση στην προκυμαία

Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης¨ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

 

ΘΕΜΑ: 2o «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Ε. με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο  αύξησης έκτακτου και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που επιβλήθηκε με την αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 185/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

ΘΕΜΑ: 4o «Περί αποδοχής σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με ΤΠΔ για την εκτέλεση του έργου ¨Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας Αλωνίων¨»

 

ΘΕΜΑ: 5o «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου»

 

ΘΕΜΑ: 6o  «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από χρηματοδότηση της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης  – ΕΣΠΑ για κάλυψη δαπάνης τιμητικού γεύματος σε εθελοντή ορθοδοντικό που συμμετέχει σε δράση προληπτικής ιατρικής που απευθύνεται σε παιδιά στη νήσο Σαμοθράκη»

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο