Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 1/4/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 1/4/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 29-3-2022
Αρίθμ. Πρωτ: 1270

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 1-4-2022 ημέρα Παρασκευή και και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την 643 με αρ πρ 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κατανομής χρηματικών υπολοίπων στις 31/12/2021 που μεταβιβάζονται στη χρήση 2022»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εισήγησης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχιακών αναγκών ανταποδοτικής υπηρεσίας (ύδρευση) έτους 2022»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση προγραμματισμού σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους λουόμενους για κάλυψη αναγκών υπηρεσίας έναντι αντιτίμου (υδροθεραπευτήριο) έτους 2022»

ΘΕΜΑ: 5ο «Ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης εξειδικευμένης
μελέτης-γνωμοδότησης αναφορικά με το ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα
του Δήμου ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί ματαίωσης της διαδικασίας σύμβασης της Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση της υπάρχουσας του Δήμου Σαμοθράκης της υπ αρ 3433/14/7/2021»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί παράτασης της σύμβασης με αρ. 4672/22-09-2021 για την Προμήθεια οχήματος εκκένωσης φρεατίων απόφραξης αγωγών και μεταφοράς λυμάτων»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης έως 30/4/2022»

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής»

ΘΕΜΑ: 11Ο «Περί χορήγησης παράτασης υποβολής Β΄ φάσης του Τοπικού Χωροταξικού Σχεδίου (ΤΧΣ) Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 12Ο «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αλωνίων¨»

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί έγκρισης 7ης παράτασης του έργου ¨Αξιοποίηση υδρογέωτρησης Προφήτη Ηλίᨻ

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης πυροπροστασίας σχολείων»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος
ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο