Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/4/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/4/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 11-04-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 1500

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15-4-2022 ημέρα Παρασκευή και και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την 643 με αρ πρ 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση υποβολής πρότασης µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΘΕΜΑ: 2ο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΘΕΜΑ: 3ο «: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης 2022-2026»

ΘΕΜΑ: 5ο   «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης 2022-2026  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚ»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οχημάτων αυτοκινήτων του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής Λοιπές δαπάνες για λειτουργία Βοήθεια στο σπίτι»

ΘΕΜΑ: 10ο « Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το έτος 2022»

ΘΕΜΑ: 11ο «Αίτημα παράτασης έργου Κατασκευή γεώτρησης στη θέση Σωτέρα»

ΘΕΜΑ: 12ο «Αίτημα παράτασης έργου Εξοπλισμός γεώτρησης στη θέση Σωτέρα»

ΘΕΜΑ: 13Ο «Αίτημα παράτασης έργου Επισκευή στέγης Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο