Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 11/5/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 11/5/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 6-05-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 1884

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11-5-2022 ημέρα Τετάρτη και και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την 643 με αρ πρ 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Σαμοθράκης και τα Νομικά του Πρόσωπα ετών 2022-2023»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση εξειδείκευσης πίστωσης 25.436,37 € για εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «¨Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Άνω Μεριάς¨»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 990,00 € για την απόδοση χρηματικών βραβείων τους επιτυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ έτους 2021 που καθιερώθηκε εις μνήμη του αποβιώναντα διατελέσαντα Προέδρο Κοινότητας Σαμοθράκης Μιχαήλ Γ. Χανού με την αρίθμ. 23/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση κίνησης εκτός έδρας του υπ΄αριθμ.ΚΗI-5671 λεωφορείου του Δήμου με σκοπό την μεταφορά μελών της χορωδίας ¨Αρμονίας Γένεσης¨ για συμμετοχή σε προγραμματισμένη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί εισήγησης 1ης αναμορφωμένης στοχοθεσίας 2022»

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί εισήγησης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί ακύρωσης εντάλματος προπληρωμής για Λοιπές δαπάνες για λειτουργία ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ δίοτι εξέλειπαν οι λόγοι»

ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών/τριων καθαριότητας για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αυξημένων αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊου στο προσωπικό »

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο