Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 25-5-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 25-5-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 20-05-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 2234

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 25-5-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την 643 με αρ πρ 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA: 1ο «Περί αποδοχής ένταξης του έργου ¨Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυχρονισμόού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμού¨, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.: 9284/2-3-2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών»

ΘEMA: 2ο «Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου που εγκρίθηκε με την αρίθμ. 3771/4/14-4-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την εκτέλεση του έργου ¨Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυχρονισμόού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμού¨ και εξουσιδότηση του νομίμου εκπροσώπου για την την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του

Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολιτικής Μακεδονίας- Θράκης και του

Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση βατότητας οδικού

δικτύου νήσου Σαμοθράκης¨»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί ματαίωσης της διαδικασίας σύμβασης της Προμήθειας και

εγκατάστασης εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την

αναβάθμιση της υπάρχουσας  του Δήμου Σαμοθράκης της υπ αρ 3433/14/7/2021)»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση της παραλαβής του γεωλογικού σκέλους της μελέτης:« Μελέτη για την ωρίμανση του έργου αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου για υποθέσεις του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση παραμπομπής του θέματος ¨Έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης με τίτλο: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, με κωδικό πρόσκλησης 14.6ι.26.5.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 όπως ισχύει για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη την Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στο Δημοτικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ: 8ο «Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

  1. ΘΕΜΑ: 9ο «Περί τροποποίησης της 165/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η 137/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση συνεδρίων (Φιλοσοφικό και Δημοσιογραφικό) υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού¨»

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την σύμβαση της Μελέτης Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 11Ο «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλσης του έργου ¨Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης¨»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο