Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/6/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 10-06-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 2648

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14-6-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την 643 με αρ πρ 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την σύμβαση της Μελέτης “ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”» 

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί εισήγησης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ»

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση αποδοχής επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης ποσού 75.000,00 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την Καλλιέργεια και αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρδά άνω Μεριάς και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από την υδρομάστευση έως την δεξαμενή αποθήκης άνω Μεριάς Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 5Ο «Ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο συμμετοχής σε νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή για την υπεράσπιση του αιτήματος υπαγωγής της νήσου Σαμοθράκης στις εξαιρέσεις της διάταξης του β΄εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998/1979 όπως ισχύει, αναφορικά με το ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου ζήτημα διεθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της νήσου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 6Ο « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2022»

ΘΕΜΑ: 7Ο «Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 8Ο « Έγκριση κίνησης εκτός έδρας οχημάτων και μηχανημάτος του Δήμου με σκοπό την μεταφορά αλατιού και την συντήρηση- επισκευή»

ΘΕΜΑ: 9Ο «Περί κατάρτισης έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

ΘΕΜΑ: 10Ο «Ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης απαντητικού εγγράφου προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης σχετικά με καταγγελία για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο