Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 23/6/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 23/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 20-06-2022

                  Αρίθμ. Πρωτ: 2809

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση (λόγω κινδύνου να μείνει το νησί χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων για κάποιο χρονικό διάστημα με κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία),  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23-6-2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί ματαίωσης του διαγωνισμού ‘’Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης για τα έτη 2022-2026’’ ως άγονου και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης με βάση το άρθρο 32α,γ  του 4412/2016

 

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος       

     

 ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr) 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο