Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/7/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/7/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 14-07-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 3329

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20-7-2022 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2022»

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και καθορισμός αριθμού θέσεων και ωρών απασχόλησης για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού

ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης ττου έργου: «Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης ενσωμάτωσης σε ένα υποέργο με τίλτο: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων για το Δήμο Σαμοθράκης, για την στέγαση των αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και  προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξωτερικά αθλητικά γήπεδα¨ προϋπολογισμού 483.870,97€ πλέον ΦΠΑ 24%» σύμφωνα με την αρίθμ. 39/2022 μελέτη τριών υποέργων με τίτλο: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου¨ –προϋπολογισμού 112.800,00 €, ¨Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου 5 Χ 5¨– προϋπολογισμού 115.200,00 €, ¨Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικού εξοπλισμού¨- 372.000,00 € στα πλαίσια του έργου ¨Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Σαμοθράκης¨ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ¨Αστική Παρέμβαση στην Προκυμαία Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης¨ προϋπολογισμού 163.526,62€ πλέον ΦΠΑ 24% Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Αστική Παρέμβαση στην Προκυμαία Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης¨ προϋπολογισμού 163.526,62€ πλέον ΦΠΑ 24% Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση διακανονισμού οφειλής (συμπεριλαμβανόμενης στην έγκριση τελικής εκκαθάρισης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης με την 213/2016 απόφαση Δ.Σ.) προς Ματζιαράκη Ζουμπούλη κατόπιν δικαστικής απόφασης»

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί εισήγησης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»

ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση κίνησης εκτός έδρας απορριματοφόρου οχήματος με σκοπό την

συντήρηση- επισκευή»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο