Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 9/8/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 9/8/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 5/8-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 3737

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9-8-2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο  πρωτοβουλία ‘’Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά’’ στον χρηματοδοτικό μηχανισμό NESOI

  1. ΘΕΜΑ 2ο Περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την υπηρεσία Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης 2022-2026

ΘΕΜΑ 3ο : Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων Δήμου Σαμοθράκης

ΘΕΜΑ 4ο : Περί κατακύρωσης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση τροποποίησης της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση παράτασης του έργου Κατασκευή Γεώτρησης στην Θέση Σωτήρας του Δήμου

ΘΕΜΑ 7Ο :Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο