Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 2-8-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 2-8-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 28-07-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 3587

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2-8-2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ‘‘Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας’’  προϋπολογισμού 483.870,97€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ: 2ο Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας νερού Δήμου Σαμοθράκης

  1. ΘΕΜΑ: 3ο Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 2022-2023 και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

  2. ΘΕΜΑ: 4Ο Περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την υπηρεσία Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης 2022-2026

ΘΕΜΑ 5ο «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο ¨Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος, προϋπολογισμού 25.386,66 €

ΘΕΜΑ 6ο «Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί εξειδίκευση πίστωσης»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο