Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 18/8/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 18/8/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 11-8-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 3826

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18-8-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Ελέγχου  Δικαιολογητικών και κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ 2022-2023»  σύμφωνα με την 2665/10-06-2022 διακήρυξη

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης Πρακτικού και Ανάθεσης της Σύμβασης ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ σύμφωνα με βάση 3787/9-8-2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

ΘΕΜΑ 3ο Περί παράτασης της σύμβασης με αρ. 4672/22-09-2021 για την Προμήθεια οχήματος εκκένωσης φρεατίων απόφραξης αγωγών και μεταφοράς λυμάτων

ΘΕΜΑ 4ο Περί Προληπτικής Ιατρικής Δράσης 1 Ιδιώτη Εθελοντή Ιατρού Οφθαλμίατρου σε συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου .

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο