Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 12/9/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 12/9/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 7/9/2022
Αρίθμ. Πρωτ: 4171

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12-9-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 146/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ¨Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης της δράσης ¨ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους¨ μετά την έκδοση οριστικών πινάκων ωφελούμενων»
ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της  πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ με κωδικό ΟΠΣ 5002721 για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2014-2020 σε αντικατάσταση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου αντίστοιχης ειδικότητας»
ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Φιλολόγων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης της  πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ με κωδικό ΟΠΣ 5002721 για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2014-2020 προς αναπλήρωση εργαζόμενης αντίστοιχης ειδικότητας λόγω χορήγησης ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας»

ΘΕΜΑ 4ο «Περί εισήγησης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022»

ΘEMA: 5ο «Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: ¨Αγροτική Οδοποιία και Καθαρισμός Ρεμάτων¨ προϋπολογισμού 58.826,94€ (με ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλαιό σχολείο Αλωνίων»

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών μελέτης από πόρους ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών»
ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου για συμμετοχή στην ΔΕΘ και στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων»
ΘΕΜΑ: 10ο «Περί κατακύρωσης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων Δήμου Σαμοθράκης» για 4 έτη»
ΘΕΜΑ: 11ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών διοργάνωσης 2 βιωματικών εργαστηρίων για γονείς και παιδιά που διαμένουν στην Σαμοθράκη (δαπάνη φιλοξενίας δύο εθελοντών) σε συνεργασία με την Ένωση για την Ανάπτυξη της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και της Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης με διακριτικό τίτλο «Πρόσωπον Γίνεσθαι»

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο