Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 28/9/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 28/9/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22/9/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 4437

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28-9-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης σύναψης μίσθωσης έργου με Παιδίατρο για την ιατρική παρακολούθηση νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ανά 15 ημέρες για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους¨

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ¨Oικονομοτεχνική Μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης αξιοποίησης Αξιοποίησης και Αναβάθμισης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης¨»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ¨Αρχιτεκτονική Προμελέτη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης αξιοποίησης Αξιοποίησης και Αναβάθμισης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης¨

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Βελτίωση τοπικού οδικού δικτύου Χώρας – Αλωνίων¨»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση παραλαβής του Υδραυλικούς σκέλους (κατηγορία 13), Γεωτεχνικού σκέλους (κατηγορία 21) και Περιβαλλοντικού σκέλους (κατηγορία 27) της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη για την ωρίμανση του έργου αναβάθμιηση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης¨»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο