Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/10/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 7/10/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 4650

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14-10-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού  ελέγχου και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού  με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα &  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και εκπόνησης της μελέτης Σήμανσης Ασφάλισης της οδού σύμφωνα με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών από τον ανάδοχο Οικονομικό φορέα ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών με τίτλο «Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και  εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  οικισμών»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εισήγησης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εξώδικου συμβιβασμού για την επίλυση διαφοράς με τον Δημήτριο Τηγανούρια του Παναγιώτη»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί αποδοχής δωρέας ιδιωτικής συλλογής απολιθωμάτων και πετρωμάτων»

ΘΕΜΑ: 7Ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών δεξίωσης και γεύματος επισήμων στα πλαίσια εορτασμού της τοπικής επετείου Απελευθέρωσης της νήσου Σαμοθράκης στις 19η Οκτωβρίου και της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου»

ΘΕΜΑ: 8ο «Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: ‘’ Καλλιέργεια και αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρδά Ανω Μεριάς και αντικατάσταση του καταθληπτικού αγωγού από την υδροδότηση εως την δεξαμενή αποθήκης Άνω Μεριάς Σαμοθράκης ’  προϋπολογισμού 59.909,45 πλέον  ΦΠΑ 24% και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»

ΘΕΜΑ: 9ο «΄Εγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Γλήνια Ιωάννη εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 10Ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης προμήθειας 3 πολυθρόνων γραφείου για τον εξοπλισμό του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση 3ου Πρακτικού για την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σαμοθράκης»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο