Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 7-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 7-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 02/11/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 5149

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07-11-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο ‘’Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος’’ προϋπολογισμού 22.741,48 € λόγω αναθεώρησης της μελέτης 44/2022»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της μελέτης ‘’Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και  εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  οικισμών»

 

ΘΕΜΑ: 3ο  «Περί ακύρωσης της αριθμ. 51/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το έτος 2022»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το έτος 2022»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου  από την Σιδηροπούλου Χαρά»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό (Ρομάνσκι Βουλγαρίας) του Αντιδημάρχου κ. Γλήνια Ιωάννη και της Αντιδημάρχου κα. Βασιλειάδου Σωτηρίας στα πλαίσια αδελφοποίησης του Δημου Σαμοθράκης με τον Δήμο Ρομάνσι»

 

ΘΕΜΑ: 7Ο «Περί εισήγησης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Αποδοχή χρηματοδότησης και ανάληψη υλοποίησης της δράσης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του ΚΕΠ Δήμου Σαμοθράκης στο πλαίσιο της πράξης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ασφαλειών και οχημάτων και απαλλαγής υπολόγου»

 

ΘΕΜΑ: 10Ο «Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου»

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο