Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 27/1/23

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 27/1/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 23-01-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 680

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27-01-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης 3ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης Αστική Παρέμβαση στην Προκυμαία  Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 2ο Περί τροποποίησης της 188/2022 της Οικονομικής Επιτροπής , « Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για  την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης το αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της
μελέτης ‘’Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών”»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης μελέτης 1/2023 Μελέτη και τευχών για την προμήθεια ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’’ ΜΕΛΕΤΗΣ και τευχών δημοπράτησης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί αίτησης παράταση της σύμβασης με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με το ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί αίτησης παράτασης της σύμβασης με τίτλο NOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο