Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 01-03-2023

Αρίθμ. Πρωτ: 884

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 06-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων ».

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΟΛΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’’’’  προϋπολογισμού 481.368,00 €  πλέον ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.»

ΘΕΜΑ: 3ο «Μετακίνηση Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης »

ΘΕΜΑ: 4ο «Μετακινήσεις Αντιδημάρχων για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης »

ΘΕΜΑ: 5ο «Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης»

ΘΕΜΑ: 6ο «Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης»

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση Μελέτης και σύμφωνη γνώμη για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΄΄ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ΄΄, Άξονας ¨1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας¨, Δράση ¨16851-Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης¨

Με τίτλο : ¨ ΑΝΑΠΛΑΣΗ , ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ)

ΘΕΜΑ: 8ο «Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με Μόσχο Αποστολούδια του Ματθαίου»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο