Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 9-3-2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 9-3-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-3-2023

Αρίθμ. Πρωτ: 987

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9-3-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) επί των κάτωθι θεμάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα για τους λόγους όπως ακολουθούν:

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα της συνεδρίασης»

(Θα πρέπει να εγκριθεί ο έκτακτος χαρακτήρας των κάτωθι θεμάτων)

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης για το υποέργο 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και σαράντα ευρώ (894.040,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

(Λήγει η προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν και το θέμα δεν χωρεί αναβολής)

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης για το υποέργο 2: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννιά χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ (19.096,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

(Λήγει η προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν και το θέμα δεν χωρεί αναβολής)

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης για το υποέργο 3: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδες οχτακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (26.821,20€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

(Λήγει η προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν και το θέμα δεν χωρεί αναβολής )

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο