Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 2/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 2/5/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27/04/2023
Αρίθμ. Πρωτ:1658

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 02-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καθώς και του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α΄/09-07-2022).

ΘΕΜΑ: 1ο «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 144.069,54€ από επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την 2023ΝΑ23300000 για την αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών υδροδότησης και επισκευές σε δεξαμενές- υδρομαστεύσεις και αντλιοστάσια του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 2ο «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 90.878,36 € από επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την 2023ΝΑ23300000 για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών κινητήρων και υλικών ύδρευσης»

ΘΕΜΑ:3ο «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00 € από επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την 2023ΝΑ23300000 για  μελέτες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης »

ΘΕΜΑ:4ο «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.834,90€ από επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας  για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023.»

ΘΕΜΑ:5ο « Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.000,00 € από επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας  για την παροχή  «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021»

ΘΕΜΑ:6ο «Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο “Ενίσχυση δράσεων διακριτής συλλογής με Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού στο Δήμου Σαμοθράκης”  ποσού 939.957,20€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΘΕΜΑ:7ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό τη λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ »

ΘΕΜΑ:8ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ:9ο «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων για υποθέσεις του Δήμου»

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο