Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 24/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 24/5/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη,23/05/2023
Αρίθμ. Πρωτ: 2038

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24-5-2023 ημέρα Tετάρτη και ώρα 10.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ), καθώς και του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α΄/09-07-2022) ,επί των κάτωθι θεμάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα για τους λόγους όπως ακολουθούν:

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα της συνεδρίασης»
(Θα πρέπει να εγκριθεί ο έκτακτος χαρακτήρας των κάτωθι θεμάτων)

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου στην πόλη Ρόμαν της Ρουμανίας»
(Το θέμα δεν χωρεί αναβολής καθώς η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να προηγείται της μετακίνησης)

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο