Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 2/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 2/6/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 29/05/2023

Αρίθμ. Πρωτ:2106

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 02-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καθώς και του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α΄/09-07-2022).

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό ανταλλάγματος για απ’ ευθείας μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ:3ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης προμήθειας  χαρτικών γραφικής ύλης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης »

 ΘΕΜΑ:4ο «Περί έγκρισης 1ου πρακτικού και 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών»

ΘΕΜΑ:5ο «Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου »

ΘΕΜΑ:6ο «Περί εισήγησης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Φωτεινού Σαράντος

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο