Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 13/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 13/6/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 09/06/2023
Αρίθμ. Πρωτ: 2263

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις13-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οχημάτων αυτοκινήτων του Δήμου»

ΘΕΜΑ:3ο «Έγκριση κατανομής χρηματικών υπολοίπων στις 31/2/2022, που μεταβιβάζονται στη χρήση 2023»

ΘΕΜΑ:4ο «Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το έτος 2023 »

ΘΕΜΑ:5ο «Περί εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για ΟΠΔ 2023»

ΘΕΜΑ:6ο «Πληρωμή αναδρομικών αποδοχών σε υπάλληλο, λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών»

 

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο