Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 27/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 27/6/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη22/06/2023
Αρίθμ. Πρωτ: 2479

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί αντικατάστασης υπαλλήλου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

ΘΕΜΑ:2ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμημάτων παραλιών Ακρωτήρι Καμαριώτισσας, Κήπος, Παχιά Άμμος του Δήμου Σαμοθράκη »

ΘΕΜΑ:3ο «Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την συμβαση  ” Μελέτη αποχέτευσης οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & Camping και Xώρας – Αλωνίων”
»

ΘΕΜΑ:4ο «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης  και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ”’Αποκατάσταση Βατότητας Οδικού Δικτύου ’’
»

ΘΕΜΑ:5ο «Περί καθορισμού των όρων διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων για στάθμευση καντινών»

 

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο