Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 11/7/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 11/7/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 07-07-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 2745

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11-07-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο « Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της σύμβασης «Μελέτη αποχέτευσης οικισμών Θερμών και Camping Χωρας-Αλωνίων και ΕΕΛ Θερμών & Camping κα Χώρας Αλωνίων» μετά από επαναυποβολή του.»

ΘΕΜΑ:2ο Εξειδίκευση πίστωσης

ΘΕΜΑ:3ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου : «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από το πηγάδι της περιοχής Καλόγερος έως την μεσαία δεξαμενή Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 59.957,22€ πλέον ΦΠΑ (24%)

ΘΕΜΑ:4ο Περί έγκρισης 3ου πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών”

ΘΕΜΑ:5ο «Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο