Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 28/7/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 28/7/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-07-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 3029

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο « Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 2η  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους 2023 του Δήμου Σαμοθράκης »

ΘΕΜΑ:2ο «  Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου  του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

ΘΕΜΑ:3ο  « Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου  ΚΑΙ 1ου Εξαμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

ΘΕΜΑ:4ο  «Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ”  προϋπολογισμού 37.192,04€ και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»
ΘΕΜΑ:5ο  «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας»
ΘΕΜΑ:6ο   «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Τεχνική υποστήριξη για την <<Μελέτη Στατικής επάρκειας υπάρχοντος κτηρίου Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης >>

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνίου Ιωάννης
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο