Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 8/8/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 8/8/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 03-08-2023

Αρίθμ. Πρωτ: 3225

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08-08-2023, ημέρα Τρίτη

 και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καθορισμού των όρων για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης  ‘’Μελέτη στατικής επάρκειας υπάρχοντος κτιρίου Κέντρου Υγείας’’ προϋπολογισμού 8.916,60€ πλέον ΦΠΑ (24%)   και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  »

 

 

 

 ΘΕΜΑ:2ο «  Έγκριση πίστωσης»

 

 

 ΘΕΜΑ:2ο«Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ”  προϋπολογισμού 37.170,88€ πλέον ΦΠΑ (24%) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνίου Ιωάννης
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Φωτεινού Σαράντος

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο