Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

featured

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   

Σαμοθράκη  18/7/2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 3564

                                                  ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών) 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 14η   δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις  23-7-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  9.30 π.μ. των κάτωθι θεμάτων:

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018.

       Ο Πρόεδρος

  Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Λαζανδρέας Κων/νος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  6. Χατζηγιαννακούδη Βασιλική

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter