Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 1η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 13-1-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 86

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 1η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13-1-2022 ημέρα Πέμπτη και και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 14.30, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης προσφυγής στην ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό εσωτερικών δρόμων οικισμών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για λόγους πολιτικής προστασίας και την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κατά την 1η συνεδρίασή της (παρ.11 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19) η οποία συνεδρίαζει εκτάκτως για τους ανωτέρω λόγους.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με την 642 με αρ πρ 69471/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) όπως ισχύει με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί προσφυγής στην ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό εσωτερικών δρόμων οικισμών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης  κατεπειγόντως για λόγους πολιτικής προστασίας»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6988008281.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022-2023

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο