Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/2/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/2/2019

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 25η του μηνός Φεβρουάριος έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης οικονομικού έτους 2020.

 

ΘΕΜΑ:2Ο«Περί έγκρισης παρελθόντων ετών οικονομικού έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ:3ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ’’

 

ΘΕΜΑ: 4Ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020.

 

ΘΕΜΑ 5Ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στις υπηρεσίες του Δήμου έναντι αντιτίμου .

 

ΘΕΜΑ 6Ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού μίσθωσης έργου για υπηρεσίες του Δήμου έναντι αντιτίμου .

 

ΘΕΜΑ 7Ο Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στην υπηρεσία ύδρευσης.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Γιαταγάννη Κων/να

Αντωνίου Ιωάννη

Φωτεινού Σαράντος

Γλήνιας Ιωάννης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο