Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-3-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-3-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 4-3-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:1116

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 

ΘΕΜΑ:1ο  Περί έγκρισης 2ο πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» για λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους στους χρήστες του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους στους χρήστες της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους στους χρήστες τoυ Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους στους χρήστες των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί ακύρωσης της 30/2020 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οδηγών οχημάτων του Δήμου».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Γιαταγάννη Κων/να

Αντωνίου Ιωάννη

Φωτεινού Σαράντος

Γλήνιας Ιωάννης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο