Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-3-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-3-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 9-3-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:1188

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 13η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί προγραμματισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021».

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί συμπληρωματικής απόφασης  προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εισήγησης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

ΘΕΜΑ: 4ο Περί έγκρισης προγραμματισμού πρόσληψης πτυχιούχου φυσικής αγωγής για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2020-2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Γιαταγάννη Κων/να

Αντωνίου Ιωάννη

Φωτεινού Σαράντος

Γλήνιας Ιωάννης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο