Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/5/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/5/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 11-5-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 2040

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 11η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Μαϊου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 11.00 μ. και λήξη 12.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘEMA: 1ο «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας- πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2020»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί επικαιροποίησης  της αρίθμ. 218/2019 απόφασης της O.E. για έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου με Παιδίατρο για την ιατρική παρακολούθηση νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ανά 15 ημέρες για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για το υπόλοιπο του σχολικού έτους  2019 – 2020 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σχολικό έτος 2020-   2021 σε περίπτωση ανανέωσης της δράσης»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων του υποέργου 1 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» της Πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική  Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5034949, προϋπολογισμού 640.000,00 €  (χωρίς ΦΠΑ

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για την διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ¨Δημιουργία Χώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο παλαιό του σχολείου Αλωνίων¨»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης πρακτικών κατακύρωσης δημοπρασίας εκμίσθωσης καταδυτικού κέντρου με σκοπό την αδειοδότηση και λειτουργία του»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης αποτελέσματος 1ου σταδίου διαγωνισμού «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου με παρελκόμενα»

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης πρακτικών ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του

διαγωνισμού για την προμήθεια γάλατος (Ν.53361/2-10-2006) ετών 2020-2021»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο