Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-6-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  29-5 -2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 2401

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 13η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 2/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘEMA: 1ο «Περί εισήγησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής 500,00 € για έκδοση παραβόλου για υποβολή αίτησης στο ΤΕΕ ορισμού εμπειρογνώμονα για σύνταξης έκθεσης εκτίμησης για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης δημοπρασίας για την εκποίηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας»

 

ΘΕΜΑ:  3ο  «Περί εισήγησης προς Δημοτικό Συμβούλιο μείωσης κατά 50% των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού»

 

ΘΕΜΑ: 4 ο  «Περί εισήγησης προς Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό ανταλλάγματος για απ’ ευθείας μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης παραλίας χωρίς δημοπρασία»

 

ΘΕΜΑ:  5 ο  «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων για διεκδίκηση μισθωμάτων και καθορισμό χρόνου λύσης σύμβασης μίσθωσης Καταδυτικού Κέντρου  μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης καθολικού διαδόχου της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης και του Γλήνια Ιωάννη κατόπιν γνωμοδότησης από νομικό»

 

ΘΕΜΑ:  6ο «Περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσία ¨Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης 2020-2022¨»

 

ΘΕΜΑ:  7ο «Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ενός 4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας της υπ’ αρ. 1024/27-02-2020 διακήρυξης και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου»

 

ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού  Διαγωνισμού της μελέτης  «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου»

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο