Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/6/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/6/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 10-06 -2020
Αρίθμ. Πρωτ.: 2585

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα : 1o «Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων)»

Θέμα: 2o «Περί έγκρισης της έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων»

Θέμα: 3o «Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών-ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης της προμήθειας γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου (Ν.53361/2006) μετά από πρόχειρο διαγωνισμό»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για απονομή υποτροφίας Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την στήριξη δύο φοιτητών από το νησί για το έτος σπουδών 2019- 2020»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής 500,00 € για έκδοση παραβόλου για υποβολή αίτησης στο ΤΕΕ ορισμού εμπειρογνώμονα για σύνταξης έκθεσης εκτίμησης για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης δημοπρασίας για την εκποίηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας»

ΘΕΜΑ: 6o «Περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για την διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου ¨Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης¨»

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο