Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/6/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/6/2020

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 15η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα : 1o Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσίας «Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης 2020-2022»

 

Θέμα: 2o Εισηγητικη έκθεση γ΄τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού

 

Θέμα: 3o Εισηγητική έκθεση δ΄τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού και 2ου εξαμήνου 2019

 

Θέμα: 4o Εισηγητική έκθεση α΄τριμήνου 2020 εκτέλεσης προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο